Hotel Grand Milano

Udaljenost od plaže: 50m

 • TV
 • Wi-Fi
 • AC
 • Bazen
 • Parking
 • Lift
Aranžman uključuje:
 • Smeštaj u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge (švedski sto – buffet) – 10 ili 15 noćenja,
 • boravišnu taksu,
 • besplatnu upotrebu ležaljki i suncobrana naplaži,
 • besplatnu upotrebu klima uređaja,
 • usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera tokom boravka,
 • troškove organizacije i vođstvo puta.
Aranžman ne uključuje:
 • Autobuski prevoz,
 • putno zdravstveno osiguranje za tranzit kroz Bugarsku i boravak u Turskoj,
 • fakultativne izlete,
 • individualne troškove.
Organizator puta: Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja Turističke agencije Olimpic Cabi DOO - Znak Travel Organizator putovanja A 156-2021 . TA Fun travel ovlašćeni subagent.

1.DAN – Dolazak u Sarimsakli i smeštaj u izabrani hotel. Ulazak u smeštajne jedinice najkasnije do 15:00 nadan dolaska.

1.-10./ 15 DAN – Boravaku izabranom hotelu na bazi izabrane usluge – 10 ili 15 noćenja

11.ili 16. DAN – Napuštanje smeštajne jedinice do 09:00. Kraj usluga.

– 95 eur povratna karta za odrasle sa polascima iz sledećih mesta: Beograd, autoput, Kragujevac, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kruševac, Čačak

– 70 eur za decu do 12 godina sa polascima iz sledećih mesta: Beograd, autoput, Kragujevac, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kruševac, Čačak

– 85 eur povratna karta za odrasle sa polascima iz sledećih mesta: Pojate, Aleksinac, Niš, Pirot

– 70 eur za decu do 12 godina sa polascima iz sledećih mesta: Pojate, Aleksinac, Niš, Pirot

– 70 eur karta u jednom pravcu bezobzira na uzrast

– Doplata za polazak iz Novog Sada 25 eura.

Doplata za dodatno sedište u autobusu 70 eur.

 • Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost
 • Cena je garantovana samo za uplatu celokupnog iznosa, odnosno garantovan je samo iznos uplaćene akontacije, a ostatak je podložan promeni
 • Ukoliko postoji nedostatak u smeštajnoj jedinici, putnik je dužan da tokom istog dana sve prijavi predstavniku agencije ili vlasniku hotela da bi se nedostaci otklonili
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Maloletna lica, ukoliko putuju bez oba ili sa jednim roditeljem, moraju imati saglasnost roditelja koji neputuje overenu kod notara
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da samiblagovremenoi uredno obezbedepotrebneuslovei isprave
 • Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropsk eunije
 • Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju
 • Organizator zadržava pravo da pravi raspored sedenja uzimajući u obzir starost putnika, bolesti ili fizičke nedostatke putnika. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene na monetarnom tržištu, promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj sobe, sedište u autobusu, ukoliko to nije predviđen ocenovnikom kao mogućnost doplate
 • Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema turskih operatera.

Za ovaj program putovanja važi GARANCIJA PUTOVANJA, a u skladu sa odredbama Zakona o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000,00 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A 20 u visini od 100.000,00 eura, br.IM-0012330 osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o.Beograd, MB: 0693625 3kojom se za slučaj A) insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju: 1.troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu; 2. potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora oturističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 3.potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja; 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno ne izvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja; i za slučaj B) naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku ne ispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja; 1.za potraživanje uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju ko je organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno ne izvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište.

Garancija putovanja se aktivira se bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod GLOBOS OSIGURANJA, na telefon +381 11 20 20 444, pisanim putem ili telegramom na adresu Bulevar Mihajla Pupina br.165d ili namail:office@globos.rs.

Podeli: