Egipat Last Minute Maj

 • TV
 • Wi-Fi
 • AC
 • Bazen
 • Lift
 • Wellness
Aranžman uključuje:
 • Smeštaj u Hurgadi u izabranom hotelu, na bazi 6 ili 7 nodenja na bazi odabrane usluge;
 • Avio prevoz na relaciji Beograd – Hurgada – Beograd (čarter let Air Serbia);
 • Aerodromsku taksu u ukupnom iznosu od 52€ (aerodrom Beograd – 22,42€, aerodrom u Hurgadi -29,60 €). YQ taksa je promenljiva I dopladuje se u slučaju povedanja cene goriva pred realizaciju leta. Deca 0-2god nemaju zasebno mesto na avionu i pladaju aerodromske takse u iznosu od 50€.
 • Transfer na relaciji aerodrom -hotel -aerodrom;
 • Usluge predstavnika agencije;
 • Agencijske usluge
Aranžman ne uključuje:
 • Fakultativne izlete;
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje i mora imati pokride na COVID19
 • Za putnike DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE VIZE SU BESPLATNE ZA SVE DOLASKE DO 30.04.2021. ODLUKOM VLADE EGIPTA
Organizator puta: Uz ovaj program putovanja važe opšti uslovi putovanja TA Big Blue Licenca OTP 167/2020.A-40, TA Fun Travel Niš je ovlašćeni subagent.

1.dan BEOGRAD – Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla tri sata pre poletanja. O tačnom vremenu poletanja putnici de biti obavešteni dva dana pred put. Let
do Hurgade traje oko tri i po sata. Po dolasku organizovan transfer do hotela kao i smeštaj. Nodenje.
2. – 7. dan HURGADA – Boravak u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
8 – Doručak. Napuštanje soba do 12:00 časova I prestanak usluge. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma. Poletanje aviona za Beograd . Dolazak u Beograd . Kraj
programa.

Na letu prevoznika Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Trenutno je na snazi odluka da je državljanima Srbije potreban negativan PCR test na Covid 19. Putnici moraju da popune Formular “Traveller Declaration Form” pre ulaska u avion. Zdravstveno putno osiguranje je obavezno i mora imati pokride za COVID 19, detalji osiguranja moraju biti upisani u Formular. Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija u zavisnosti od raspoloživosti aviona. Postoji mogudnost večernjih i nodnih letova i da se u tom slučaju ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.
Postoji mogudnost da se po dolasku u hotel dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogudnost). PUTNICI MORAJU IMATI SVOJE ZAŠTITNEMASKE KOJE DE MORATI DA STAVE NA LICE U SLEDEDIM SITUACIJAMA: AERODROM – AVION – AUTOBUS (i zdravstvene ustanove u slučaju potrebe). Nove zaštitne mere povodom Covida 19, koje je vlada Republike Egipta navela u svom protokolu na destinaciji: Za prijavljivanje i odjavljivanje u hotelu, postupak de biti sličan onom kakav je bio ranije. Recepcionar de nositi masku za usta dok de u nekim hotelima na recepciji biti pleksiglas. Usluga u restoranima je po principu samoposluživanja (švedski sto) ili set menu-a. Ukoliko je u pitanju samoposluživanje u pitanju, osoblje hotela de posluživati hranu u tanjir klijenata. Švedski sto nede dodirivati niko osim hotelskog osoblja. Osoblje de koristiti masku za usta i rukavice. Posluživanje obroka može biti podeljeno u više delova, o čemu de putnici biti obavešteni na recepciji hotela. Klijenti ne moraju da nose maske tokom boravka u hotelu, na otvorenom. Neki hoteli de otkazati švedski sto, zavisno od broja gostiju i poslužiti de meni ili samo glavno jelo. Dečiji klubovi nede biti otvoreni ovog leta, u vedini hotela. U restoranima je rastojanje od dva metra između stolova, a isto je u barovima (minimum 1.5 metar). Postojade udaljenost između suncobrana na plaži definisana protokolom. Na aerodromu klijenti uvek moraju nositi masku. Samo na pasoškoj kontroli de skinuti masku. U avionu su putnici obavezni da nose masku. Prilikom autobuskog transfera putnici su obavezni da stave masku. Ko ne bude imao masku, nede modi da uđe u avion/autobus.
Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
ZA SVE PUTNIKE UKOLIKO ŽELE, MOGUDE JE ORGANIZOVANJE PCR TESTIRANJA U HURGADI PO CENI OD OKO 35EUR PO OSOBI.

Podeli: